Veranstaltungen

Datum/Zeit Ver­an­stal­tung
25/06/2021 – 27/06/2021
Ganz­tä­gig
Fes­ti­val 2021
Katho­li­sche Bil­dungs­stät­te Sankt Mar­tin, Ger­mers­hau­sen Nie­der­sach­sen
19/11/2021 – 21/11/2021
18:00 – 14:00
Diö­ze­san­ver­samm­lung 2021
Jugend­bil­dungs­stät­te Haus Wohl­den­berg, Hol­le Nie­der­sach­sen
1 2